Photography: Zai Tien Beijing

Final image I shot in Beijing. I bid adieu to you. Thank you for your hospitality!